“You can never be overdressed or overeducated.”

Oscar Wilde

За нашата организация

Териториалната организация на научно-техническите съюзи Хасково е сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот в региона.

Организацията се занимава с организиране и провеждане на научно-технически конференции, семинари, кръгли маси.

Към ТО на НТС Хасково е създаден и функционира Център за професионално обучение с основна дейност квалификационна и преквалификационна. Организират се и се провеждат курсове за профисионална квалификация по лицензирани професии и специалности, както и по ключови компетенции.