ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Провежда се по лицензирани професии и специалности. Повече информация

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

КК 2 - Общуване на чужди езици - Английски език нива А1, А2 и В1
КК 4 - Дигитална компетентност - Начална компютърна грамотност, Работа с Word,Excell, Internet, PowerPoint, Работа с бази данни. Повече информация

Обучение по Агроекология

Обучението е подходящо за всички бенефициенти по мярка 10 - "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони. Повече информация

Курс за пчелари

Обучението е подходящо за всеки бенефициент, прилагащ мерките от Националната програма по пчеларство. Повече информация

Обучение по наредбите за безопасна работа с газ

Обучението е подходящо за правоспособни огняри, експлоатиращи котли на газ. Повече информация

Електробезопасност

Обучение за присъждане и защита на квалификационна група по "Електробезопасност". Повече информация